fbpx

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń 

§1 Postanowienia ogólne
 • Organizatorem szkolenia jest  Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj ul. Grochowska 14g 04-217 Warszawa NIP: 9482445922, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00098/2024. , zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj. 
 • Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • Szkolenie odbędzie się w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, na które może się zapisać każda osoba z wykształceniem kierunkowym, gdzie to wykształcenie jest wymagane. Na szkolenia bez wymogów wykształcenia kierunkowego , może sie zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
 • Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj zobowiązana jest zawrzeć umowę o świadczenie szkolenia oraz zapoznać się
 • Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu/kursie do Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj jest równoznaczne
 • Uczestnik ma możliwość kontaktu z właścicielem Instytutu Szkoleniowego Żanetą Nogaj, poprzez e-mail: kontakt@kosmetologia-nogaj.pl oraz social media: facebook Kosmetologia estetyczna Żaneta Ngaj, oraz instagram kosmetologia_zaneta_nogaj,  a także istnieje możliwość bezpośredniego spotkania w uzgodnionym miejscu i terminie, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem 690475863. 

 

§2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
 • Warunkiem zakwalifikowania się kandydata na szkolenie jest zgłoszenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu drogą mailową kontakt@kosmetologia-nogaj.pl.
 • W przypadku dofinansowania z BUR procedura oraz czas oczekiwania na szkolenia jest wydłużona.
 • Na 2 dni przed planowanym terminem Organizator telefonicznie potwierdza rozpoczęcie szkolenia i przekazuje szczegółowe informacje organizacyjne.
§3 Informacje dotyczące szkoleń
 • Oferta szkoleń, możliwych do realizacji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie www.kosmetologia-nogaj.pl
 • Szkolenia realizowane są według ustalonego przez Organizatora programu szkoleń. 
§4 Rezygnacja z uczestnictwa
 • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, w formie elektronicznej na adres email: kontakt@kosmetologia-nogaj.pl
 • Rezygnacja w późniejszym terminie (ale przed datą rozpoczęcia szkolenia) wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50 % kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50 % kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia. W przypadku, gdy rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nie powoduje konieczności odwołania organizacji szkolenia(dana rezygnacja nie powoduje zmiany wymaganej do przeprowadzenia szkolenia ilości osób) strony mogą porozumieć się w sprawie wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron. W przypadku rezygnacji Kursanta w szkoleniu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bądź nie zjawieniu się w umówionym terminie, wcześniej opłacony zadatek jest bezzwrotny.
 • Co do zasady rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia. 
§5 Zmiana terminów szkoleń
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji nie uzbierania się minimalnej liczby uczestników.
  Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj informuje Uczestników o odwołanym szkoleniu, co najmniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 
 • DecuMed ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, np. nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia/kursu, czynniki pogodowe. W przypadku wystąpienia takich okoliczności DecuMed zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia, które zorganizowane zostanie w takim samym zakresie i na warunkach uprzednio uzgodnionych. Nowy termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z uczestnikiem i z uwzględnieniem jego dostępności oraz możliwości.
§6 Zmiana trenera prowadzącego szkolenie
 • W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. Przy czym, w takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. 
§7 Zmiana miejsca szkolenia
 • W szczególnych, obiektywnych, losowych i niezależnych od organizatora przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. 
§8 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności
 • Szkolenia organizowane przez D Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj są odpłatne.
 • Wysłanie maila rekrutacyjnego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem / wyceną danego szkolenia. W przypadku dofinansowania z BUR uczestnik nie dokonuje płatności za szkolenie na rzecz Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj.
 • Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą email na wskazany adres.
 • Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 40 1050 1793 1000 0097 0648 8195 nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia.
 • W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawia fakturę VAT. W przypadku wpłat osób fizycznych (prywatnych) faktura wystawiana jest na prośbę Uczestnika.
 • Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 • Od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%, chyba że inne przepisy prawno – podatkowe stanowią inaczej. 
§9 Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu zaświadczającym o odbytym szkoleniu przez Uczestnika jest:
 • Frekwencja na szkoleniu na poziomie 100%, 
 • Przystąpienie do testu praktycznego, który polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika zabiegu pod okiem trenera, który w czasie rzeczywistym ocenia pracę. Podczas testu Szkoleniowiec weryfikuje osiągnięcia efektów uczenia się Zamawiającego.   
§10 Prawa autorskie
 • Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń. 
§11 Ochrona danych osobowych
 • Przesłanie maila rekrutacyjnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez  Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj ul. Grochowska 14g 04-217 Warszawa. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204. 
§12 Postanowienia końcowe
 • Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj ul. Grochowska 14g 04-217 Warszawa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej.
 • Przesłanie maila zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniu.
 • Osoby zgłaszające się na szkolenia są zobligowane do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.
 • Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje możliwość złożenia reklamacji, do 7dni od zakończonej usługi szkoleniowej. Szczegóły znajdują się w regulaminie reklamacji na stronie, w zakładce „Regulamin Szkoleń”. 

 

 

 Załącznik nr 2 

Wzór odstąpienia od umowy 

…………………., dn. …………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

imię, nazwisko i adres konsumenta 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa i adres przedsiębiorstwa 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… 

 

………………………… 

   podpis konsument 

Dokument sporządzono 1.10.2019r. 

 

Regulamin reklamacji 
 • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi umożliwienia Klientom (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym osoba lub jednostka organizacyjna na rzecz której Usługodawca świadczy usługi na podstawie zawartej z nią umowy) złożenia pisemnej reklamacji (skierowane przez Klienta, jego pełnomocnika lub osobę trzecią pod adresem Usługodawcy lub podmiotu zewnętrznego wystąpienie, w którym zgłaszane zostają zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę)(dalej „Usługa”) 
 • Usługa dostępna dla klientów (dalej „Klienci”), którzy odbyli lub przystąpili do Usługi szkoleniowej realizowanej przez Usługodawcę. 
 • Usługodawcą jest Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj ul. Grochowska 14g 04-217 Warszawa NIP: 9482445922, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00098/2024. (dalej Usługodawca) 
Postanowienia ogólne: 
 • Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę. 
 • Regulamin stosuje się w powiązaniu z regulaminami właściwymi dla danej usługi. 
Ogólne zasady przyjmowania reklamacji: 
  1. Klient może składać reklamacje:
   a) w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i wysłanej na adres korespondencyjny Usługodawcy lub złożonej w siedzibie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj.
   b) w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@kosmetologia-nogaj.pl. 
  2. W przypadku reklamacji, dotyczących usług realizowanych w  Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj, Klient powinien dołączyć kopię posiadanych dokumentów, których reklamacja dotyczy. 
  3. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny, niż w formie pisemnej w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny Usługodawcy, na życzenie Klienta Usługodawca przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym. 
  4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej także numer PESEL i podpis, w przypadku reklamacji składanych w formie elektronicznej numer rachunku w Banku, którego Klient jest posiadaczem lub pełnomocnikiem. 
  5. Klient złożyć reklamacje może najpóźniej do 7dni od zrealizowania usługi. W przeciwnym wypadku, po upływie określonego czasu reklamacja nie zostanie rozpatrzona. 
Rozpatrywanie reklamacji 
 1. Usługodawca rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 2. W sprawach szczególnie trudnych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie o którym mowa w ust. 1 możliwe jest wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji. 
 3. Klient jest informowany przed upływem 14 dniowego terminu o przyczynie opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone w wydłużonym terminie i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa. 
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej albo w formie wiadomości e-mail – pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację w tej formie. 
 6. Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim. 
 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient może:
  a) odwołać się do Usługodawcy od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
  b) zwrócić się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez Klienta statusu konsumenta
  c) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Praw Konsumentów na zasadach określonych w ustawie.
  d) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego. 
 8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.